Begreber

“Når det kommer til religion dyrker Mofolket ikke nogen guddom, men kommer nærmest når det gælder deres forfædre. Hvert familieoverhoved har fortolkningsret når det gælder forfædrenes vilje. Æren opretholdes i lige så høj grad for deres skyld som for de levendes. Hvert hushold har små fetisher som tilbedes, som man søger støtte hos og spørger til råds, stående på en fremtrædende plads i hjemmet.”

Uddrag fra “Mofolket – en analyse og antropologisk studie” af Ethan Rickman

Image-6

Vigtige ord og kulturbegreber:

Ansvaret
Det vigtigste i en mands liv. Det han har givet sit helligste løfte om at opretholde. Overfor forfædrene og resten af byens mænd lover han at beskytte Mofolket fra det onde og tage ansvar for den kvinde han bliver tildelt. Han kan aldrig frasige sig Ansvaret, det er et løfte han må ære til sin død. Ansvaret er en del af en treenighed som består af Løftet, Ansvaret og Æren.

Ansvarsbærer
Er den som har bedst kontakt til forfædrene og som kan tolke deres vilje. Sammen med Tryghedsbæreren, Visdomsbæreren og Bymesteren er han den mand som har højest status i sin by, men også det største ansvar. Det er også Ansvarsbærerens pligt at gifte sig med den kvinde som har den stærkeste livskraft og på den måde aflaste byen ved at tage Ansvaret for hende. Ansvarsbæreren kan også tale med byens beboere om deres opførsel, ligesom man kan gå til ham for at få hjælp til at tale med andre indbyggere som måske ikke opfører sig som de burde, eller som har et problem. Ansvarsbæreren har et tæt samarbejde med byens Keiper, som kan bevæge sig mere uformelt mellem byens indbyggere.
Andenhustru
Der findes af og til ikke en mand som kan tage Ansvaret for en kvinde, måske fordi hun ikke har nogen sønner eller mandlige slægtninge efter hendes mands død, måske findes der ingen passende (eller villige) mænd som kan tage Ansvaret for hende. I det tilfælde kan en ansvarlig og ærefuld mand af høj stand tilbyde at tage hendes om sin anden hustru. Det er skamfuldt for kvinden som giftes bort uden medgift og hun bliver ofte behandlet dårligt og ses som en fejlslagen kvinde (eftersom ingen vil tage Ansvaret for hende). For manden som tilbyder det er der dog en statusgevinst i og med at han tager sig et endnu tungere ansvar. Dog skal man huske på at det ikke er en let opgave at skulle beskytte to kvinder.

Brudpris
Forhandlingerne om hvad der skal betales når en kvinde gifter sig er lange og komplicerede. Selv om det på overfladen virker til at handle alene om familiernes materielle formue, så er relationer, slægtskab, status og ære af allerstørste vigtighed. Hvad der skal betales og af hvem har at gøre med hvem som giftermålet begunstiger og hvor svært det er at gifte den unge kvinde bort.
Kvinder som anses for at være milde, føjelige og lette at tage ansvaret for er altid lettere at gifte bort og koster mindre medgift. Men også familiens status er vigtig for prisen. Keiperne har en vigtig rolle som rådgivere i hvilke unge kvinder og mænd de tror vil passe godt sammen.
(Inden scenariet får spillerne information om familiens formue og stand, men forhandlingerne kommer til at have plads til improvisation – det vigtigste er at det bliver tydeligt hvilke familier har høj og hvilke har lav status i byerne.)

Bymester
Den mand som har det sidste ord i sager der gælder hele byen. Embedet går oftest i arv, men ikke altid. Hvis den nuværende bymesters søn ikke er i stand til at følge i faderens fodspor kan en anden udpeges. Det indebærer ofte et stort statustab for den nuværende bymester hvis hans efterfølger ikke er hans søn (eller ikke får nogen sønner). At være bymester eller dennes søn giver høj status, men også at alles øjne er på en.

Familie
Dine nærmeste slægtninge. Mofolket tænker ikke så meget i store slægter som i kernefamilier. Familien er dem du bor sammen med, i samme hus. Alle i husholdet tager navn efter familieoverhovedet. Hvis overhovedet hedder Ulf og han kone Vigdis, vil hans hustru eksempelvis hedde Vigdis Ulfs. Manden kan beholde sin faders navn, men oftest har han bare sit eget.

Forfædrene
Mofolkets religion består i at dyrke sine forfædre, og de forsøger i alle store gøremål at fortolke de afdødes ånders vilje. Den øverste autoritet for alt der har med forfædrene at gøre er Ansvarsbæreren.

Giftermål
Det sidste skridt i at blive voksen. Et giftermål sker oftest i forbindelse med at man bliver mand eller kvinde. Af og til er der ikke nok unge kvinder at gifte sig med, hvilket kan føre til den store skam at en ung mand bliver tilovers, et stort statustab.

Gæstfrihed
Mofolket tror på den fuldkomne gæstfrihed. Der er stor Ære i at byde gæster ind og tilbyde dem hvad man har, selv om det er besværlige besøgende. Det anses for vældigt upassende at udnytte gæstfriheden og man er generelt taknemmelig for at blive tilbudt gæstfrihed.

Kvinde
Er noget man bliver ved at gennemgå et helligt rite. Har man gennemgået kvinderitet så er livskraften vækket i en og man kan gifte sig og blive gravid. Men det er også der en kvinde bliver farlig og en mand må tage Ansvaret for hende. En ugift kvinde er til far for hele byen, for hele Mofolket. Der findes klare regler for hvad en kvinde må og ikke må. En kvinde som bryder reglerne må straffes og hurtigt sendes tilbage til den rette opførsel. Selv det at lade ting passere er til fare for alle. Kvinders livskraft gør dem til et destruktivt og kaotiskt væsen, som mændene har pligt til at hjælpe med at være ufarlige og livgivende.

Livskraften
Den vigtige kraft som Mofolket tror er ophav til alt liv. Tøjlet og under kontrol er det en kraft der sætter børn i verden, men utøjlet er det en destruktiv og farlig kraft som kan ødelægge hele Mofolkets eksistens. Ofte anvendes verden Udenfor som et skrækeksempel på hvor galt det kan gå, hvis ikke kvindernes livskraft tøjles. Derude sulter folket og der er krig og lidelse, så tag vare!

Løftet
Det som gør en dreng til mand. Det er et helligt løfte hvormed han lover at virke for Mofolkets ve og vel, og med dette tage Ansvar for den kvinde han gifter sig med. En vigtig del af manderitet.

Mand
Kvindernes modpol. Mandens vigtigste opgave er at skabe orden og modvirke det kvindelige kaos. At være mand indebærer at man altid stræber efter at tage sit ansvar, holde sit Løfte og opretholde sin Ære. Det er at være velovervejet, rolig og gennemtænkt. Der hviler et tungt åg på mandens skuldre, men det ses som en hellig opgave. Der findes piger som har tilbragt et år Udenfor og efterfølgende afgivet Løftet. Det er usædvanligt, men sker. En pige som er blevet mand tager sig et mandenavn, bærer mandeklæder og bliver i alle sammenhænge set som mand, selv om det kan være sværere for en sådan man at få høj status i sin by.

Manderådet
I alle Mobyer findes der fire mænd som har et større ansvar end de øvrige indbyggere. Det er Bymesteren, Tryghedsbæreren, Visdomsbæreren og Ansvarsbæreren. Disse embeder findes i alle Mobyer og går ofte i arv fra far til søn, men ikke altid. Manderådets koner afspejler ofte deres mænds embeder, men ikke lige så officielt. Som eksempel er det ofte Tryghedsbærerens kone der har ansvaret for den fælles madlavning og Ansvarsbærerens kone der står for kvinderitet og derigennem vækker livskraften.

Mo
Mofolkets navn for sig selv. Også navnet på det som er “rigtigt” ifølge deres sæder. At noget ikke er Mo er at det anses for forkert ud fra Mofolkets verdensbillede.

Keip
Ikke alle drenge bliver mænd. Måske klarede de ikke Prøvenatten på tilfredsstillende vis eller blev på en anden måde ikke anset for at kunne afgive Løftet. Men hos Mofolket findes der en plads for alle, bare de indordner sig. At blive keip er et ansvar i sig selv. Keiper tilhører ikke noget køn, de er voksne, men har hverken afgivet Løftet eller nogen livskraft. Keipernes opgave bliver derfor at lære Mofolkets skik og sæder til de unge drenge og piger. De er også gode til at lytte og alle i Mofolket kan tale med dem hvis de har et problem eller overvejelser som man af forskellige grunde ikke vil fortælle Ansvarsbæreren. Det gør at selv om drenge ikke ligefrem drømmer om at blive keiper, så har de stadig en særstatus i Mokulturen. De er ofte vellidt og respekterede. Ved brudprisforhandlingerne hjælper de ofte til med deres viden om og indtryk af de unge mennesker, med råd og vejledning til mændene. Keiperne har også ret til at udvælge en keip blandt byens unge mænd, hvis det anses for nødvendigt.

Prøvenatten
Årets farligste nat. Den eneste nat på året hvor der er utøjlede kvinder som ingen har taget ansvar for. For ikke at lægge for meget pres på en given by, så skiftes de til at afholde prøvenatten. Hvis to byer bestemmer sig for at deres unge skal giftes med hinanden, forhandler man om om hvem der skal være værter for selve natten. Det giver status at rumme det farlige rite, så derfor er det oftest den by med størst Ære der bliver værter.
Prøvenatten indledes med kvindernes hemmelige ceremoni hvor livskraften vækkes i de unge kvinder. Det er absolut forbudt for mænd at overvære denne ceremoni, på grund af dens uhørte farlighed. Mændene forbereder i stedet de unge drenge på det der skal ske. Det er nemlig sådan at når de voksne og nyligt tilblevne kvinder kommer tilbage fra ceremonien, er de så sprængfyldte med livskraft at de er næsten umulige at håndtere. Første prøvelse på vejen til at blive mand handler om at forsøge at stå imod de unge kvinders kraft. Selv de ældre mænd har en stor udfordring foran sig, da deres koner også er påvirkede af ceremonien. At håndtere en kvinde med så meget rå livskraft i sig er ikke noget en mand ser let på.

Udenfor
Alt det som ikke er Mo. Molfolkets byer findes inden for et område på størrelse med Midtjylland og de forlader sjældent deres hjemstavn. Men en gang i livet, som del af det at blive mand, skal drengene forlade Mo. De tilbringer et år Udenfor for at danne sig et indtryk af hvordan verden udenfor er og også gerne indse at den måde Mofolket lever på er den eneste rigtige. Besøgende udefra er usædvanligt, selvom omverdenen af og til gør sig bemærket. Vi forestiller os at Udenfor er et sted i det tidlige 1900-tal teknologiskt og at en parallel til første verdenskrig raser et sted langt borte. Besøgende Udfra tages imod ud fra gæstfriendens ukrænkelige lov, men særligt kvinders ses på med stor mistænksomhed eftersom de er utøjlede derfor farlige for alle Mofolk.

Sex
Hos Mofolket tror man at det seksuelle er en del af Livskraften. Driften til at forplante sig findes først og fremmest hos kvinderne. At tage initiativet ligger kun hos kvinderne. At have sex er derfor noget man forventes at gøre, men ikke for meget. At tøjle kvindernes sextrang er noget som er en vigtig opgave for deres mænd. Alle familier forventes at få børn, men hvis det bliver til mere end tre så begynder man at fatte mistanke om at manden i familien måske ikke har så godt styr på sin hustru. Det er noget man kan overse, hvis kvinden ellers opfører sig anstændigt, men er altid et advarselssignal. Mænd forventes at være tilbageholdende og kvinder forventes at forsøge at styre sig, men ikke så meget at tilvæksten kommer til at lide under det.

Tryghedsbærer
Det medlem af mandsrådet som har tilopgave at se til at alt det praktiske i byen hænger sammen. Ofte er det Tryghedsbærerens hustru der står for den fælles madlavning i byen (da mad jo har med livskraft at gøre og helt enkelt ikke smager lige så godt hvis kun mænd håndterede den).

Visdomsbærer
Det medlem af manderådet som har styr på byens historie. Hvis man har et ømtåleligt problem kan man gå til Visdomsbæreren og få det løst. Ofte findes der historiske eksempler på lignende situationer og hvordan de blev løst. Visdomsbæreren behøver også at have styr på hvorledes folk er beslægtede, så man ikke risikerer indavl. Uofficielt medfører det også at Visdomsbæreren har den største indflydelse på hvad der sker med andre familiers status.

Vold
Når en dreng bliver mand og gifter sig får han en kæp. Kæppen symboliserer hans Løfte og hans Ansvar. Men at slå nogen i vrede er uacceptabelt. At bruge vold er noget en mand gør fordi han skal, og det er gennemtænkt og fuldt ud kontrolleret. Selv når Mofolket i sjældne tilfælde kommer i konflikt med hinanden eller dem Udenfor er volden planlagt og ritualiseret. Det er kendt at fremmede som ikke har fulgt Mofolkets regler og skikke er blevet jaget ud af byen af vrede mænd med pinde og kæppe. Det har givet Mofolket et rygte som iltre og uberegnelige, hvilket antageligvis har gjort at verden udenfor ikke forstyrrer dem særligt meget.

Ære
En af grundpillerne i mokulturen. Æren er alt og altid tilstedeværende i Mofolkets tankeverden. Hver gang nogen gør noget, måles det i hvordan det skader eller styrker Æren. Som familieoverhoved er man ansvarlig for at æren ikke plettes. Det er ikke bare familiens ære alene der er på spil, af og til kan ent individs handlinger også påvirke en hel bys ære. At tabe ansigt er utænkeligt og æren er altid det første man tænker på i en given situation. Det er ærefuldt at håndtere et problem og det giver personen eller familien højere status. Det er derfor at de mænd der har højest status i en by oftere har to koner, da de ærefuldt har taget f.eks. en enke ind. Det forventes også at personer med meget ansvar og høj social status ofrer sig for Ærens skyld, hvilket igen højner deres status. Æren er det bindemiddel der hjælper en mand med at holde sit Løfte og bære sit Ansvar. Selv kvinder og børn forventes at bidrage til at Æren opretholdes.